Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Hejőbába Község Önkormányzata, Hejőkürt Község Önkormányzata és nemesbikk Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében „Hejőbába, Nemesbikk és Hejőkürt települések belterületi vízrendezése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00024 azonosító számon 137 732 329 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható költsége 137 732 329 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezési dátuma: 2021.08.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

Hejőbábán a munka keretében a Fő, Kossuth és Hejő utcákban került korszerűsítésre a csapadékvíz elvezető rendszer. A településen korábban csak részben épült földmedrű csapadékvíz elvezető árok.  Nagy esőzéskor az árok földmedre korábban elmosódott, a meglévő átereszek eltömődtek, az árok és az átereszek nem látták el a funkciójukat. A fejlesztést követően az utcák csapadékvize burkolt árokkal kerül elvezetésre. A befogadó a települést körülvevő Kerengő csatorna. A Kerengő csatorna a Hejő főcsatornába vezeti a vizet. A projekt keretében Hejőbábán épül 1000 m burkolt vízelvezető árok épült.

Hejőkürtön a munka a Hejőkürt Szent István, Petőfi, Rákóczi, Kassai utcák csapadékvíz elvezető árkának rendezésére irányult.

A munka keretében Hejőkürtön épül összesen: 1926,0 fm csapadékcsatorna, melyből 828 m burkolt árok, 299 m áteresz, 605 m földmedrű árok és 113 m mederlapos árok          

Nemesbikken a fejlesztés keretében a Móra F. utca, Révai utca és  Szabadság utca vízelvezető rendszere került fejlesztésre, összesen 660 m burkolt árok és kapubejáró áteresz kiépítésével.                                       

A projekt átfogó célja:
A települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:
– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt indikátorai:
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 3586 m