Hejőbába, Nemesbikk és Hejőkürt települések belterületi vízrendezése

Hejőbába Község Önkormányzata, Hejőkürt Község Önkormányzata és nemesbikk Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében „Hejőbába, Nemesbikk és Hejőkürt települések belterületi vízrendezése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00024 azonosító számon 119.777.658 Ft támogatásban részesült.

A projekt tervezett költsége 119.777.658 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

Hejőbábán a munka keretében a Fő, Kossuth és Hejő utcákban kerül korszerűsítésre a csapadékvíz elvezető rendszer. A településen csak részben épült földmedrű csapadékvíz elvezető árok.  Nagy esőzéskor az árok földmedre elmosódik, a meglévő átereszek eltömődnek, az árok és az átereszek nem látják el a funkciójukat. A tervezett utcák csapadékvize burkolt árokkal kerül elvezetésre. A befogadó a települést körülvevő Kerengő csatorna. A Kerengő csatorna a Hejő főcsatornába vezeti a vizet.

A projekt keretében Hejőbábán épül 1000 m burkolt vízelvezető árok épül.

Hejőkürtön a tervezett munka a Hejőkürt Szent István, Petőfi, Rákóczi, Kassai utcák csapadékvíz elvezető árkának rendezésére vonatkozik. A településen csak részben épült földmedrű csapadékvíz elvezető árok.  Nagy esőzéskor az árkok földmedre elmosódik, a meglévő átereszek eltömődnek, az árok és az átereszek nem látják el a funkciójukat.

A munka keretében Hejőkürtön épül összesen: 1926,0 fm csapadékcsatorna, melyből 828 m burkolt árok, 299 m áteresz, 605 m földmedrű árok és 113 m mederlapos árok          

Nemsebikken a Móra F. utca, Révai utca és  Szabadság utca vízelvezető rendszer kerül fejlesztésre, összesen 660 m burkolt árok és kapubejáró áteresz kiépítésével.                                                 

A projekt átfogó célja:

A települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt indikátorai:

Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 3586 m